Polityka prywatności

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Politykę prywatności Kompanii EconomicalGreenCars. Polityka prywatności została opracowana w celu zapoznania się Państwa z poniższą informacją:

 • czym są dane osobowe;
 • jakie dane osobowe Państwa są zbierane przez naszą kompanię;
 • w jaki sposób i w jakim celu są wykorzystywane;
 • komu dane osobowe Państwa są przekazywane;
 • jak chronimy prywatność danych osobowych Państwa;
 • jak skontaktować się z nami, jeśli Państwo macie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   

Poważnie traktujemy prywatność naszych klientów, osób, którzy mogą zostać naszymi klientami, oraz innych, którzy aplikowali do ECONOMICALGREENCARS lub zgłosili roszczenia, dlatego staramy się chronić prywatność Państwa danych osobowych. ECONOMICALGREENCARS zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu powierzonych nam przez Państwo danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe Państwa ściśle zgodnie z wymogami określonymi przez obowiązujące prawo i tylko wtedy, gdy istnieją ku temu uzasadnione powody. Opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 i Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z 01.06.2010 r. Nr 2297-VI.
Proszę zwrócić uwagę na niniejszą Politykę prywatności, ponieważ ważne jest wiedzieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe Państwa. Przy tym, „dane lub informacje osobowe” - to wszelkie informacje dotyczące żywej osoby umożliwiające jej identyfikację.
ECONOMICALGREENCARS może periodycznie zmieniać niektóre części niniejszej Polityki prywatności, wobec tego prosimy Państwo o śledzeniu zmian. W przypadku gdy dokonamy zmian (w dozwolonym zakresie) znacząco wpływające na Państwa prawa - natychmiast poinformujemy Państwa o nich.

WSTĘP

 

ECONOMICALGREENCARS chce, abyście Państwo czuliście swobodnie, udzielając nam informacji na temat swoich danych osobowych. Skorzystajcie z niniejszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi w czasie współpracy z ECONOMICALGREENCARS i jakie istnieją opcje.
Niniejsza Polityka prywatności obejmuje dane osobowe, które ECONOMICALGREENCARS gromadzi, wykorzystuje i ujawnia używając naszych produktów i usług online lub offline.

ECONOMICALGREENCARS gromadzi Państwa dane osobowe w celu wynajmu samochodu lub świadczenia innych usług. Gromadzimy dane osobowe, gdy nam je Państwo przekazujecie, na przykład telefonicznie, faksem, zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną, w biurze, po wypełnieniu wniosku lub formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach, jeśli Państwo nie przekażecie nam wymaganych danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczyć towarów lub usług zgodnie z umową zawartą z Państwem lub nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, przy wynajmowaniu samochodu wymagamy informację następującą: imię i nazwisko, adres, dane rozliczeniowe i ważne prawo jazdy. Powyższe dane są konieczne dla wynajmowania pojazdu. Zostaniecie Państwo poinformowani o zaistnieniu podobnej sytuacji i konsekwencjach nie przekazania niezbędnych danych osobowych.

Czasem łączymy udzielone przez Państwo dane osobowe z innymi informacjami otrzymanymi z innych źródeł w trosce o zapewnieniu Państwu obsługi bardziej spersonalizowanej i bezproblemowej. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe, plan podróży, wniosek o rezerwację oraz inne informacje dotyczące Państwa rezerwacji. Przy tym, do stron trzecich należą:

 • Agenci turystyczni lub usługi rezerwacji przez stronę trzecią wykorzystaną w celu dokonania rezerwacji;
 • Pracodawca Państwa lub asocjacja;
 • Policja i inne organy ścigania, jeśli mieliście Państwo wypadek podczas wynajmu lub ponieśliście jakiekolwiek straty, uszkodzenia lub kradzież pojazdu, lub ponieśliście jakiekolwiek straty przez przekroczenie prędkości, niepoprawne parkowanie, opłaty i inne kary związane z ruchem drogowym lub popełniliście wykroczenia drogowe podczas wynajmu.
   

 

Cele, dla których osiągnięcia wykorzystujemy otrzymaną informację, to: (1) potrzeba wykorzystania danych osobowych Państwa dla realizacji zawartej umowy w celu dostarczenia Państwu towarów lub usług (na przykład wykorzystujemy informację przy wynajmowaniu samochodu); (2) przetwarzanie jest konieczne w celu zapewnienia naszych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, pod warunkiem że nie są sprzecznie z Państwa prawami i interesami; oraz (3) konieczność wykonania obowiązków prawnych (na przykład, udzielenie odpowiedzi na wnioski organów państwowych lub organów ścigania).

Podobnymi uzasadnionymi przez prawo interesami są: (a) zapewnienie skutecznego zarządzania i zarządzania Państwa relacjami z nami, w tym wynajmowanie samochodu; (b) zrozumienie, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług i naszej autofloty; (c) przeprowadzanie badań i analiz zapotrzebowanych przez klientów usług lub produktów oraz zbadanie możliwości ich doskonalenia; (d) zrozumienie, w jaki sposób klienci korzystają z stron internetowych i programów naszej kompanii, a także identyfikacja wszelkich problemów z tym związanych oraz wyznaczenie sposobu skuteczniejszego wykorzystania doświadczeń współpracy z klientami; (e) zapoznanie naszych klientów z różnymi produktami i usługami, które możemy zaoferować; (f) wnikanie i reagowanie na opinie klientów; (g) lepsze dopasowanie i personalizacja akcji reklamowych i promocyjnych skierowanych ku naszym klientom; (h) zapobieganie, wykrywanie i zbadanie nieuprawnionego użycia naszych pojazdów i systemów oraz zapewnienie należnego przestrzegania wymagań prawa i naszych przepisów; oraz (i) rozwiązywanie wszelkich sporów i wypadków oraz otrzymanie porady prawnej i innych porad fachowych.
Gromadzimy dane techniczne na temat Państwa sprzętu przy przeglądaniu przez Państwo naszej witryny internetowej (w dozwolonych przypadkach).

WYNAJEM SAMOCHODÓW

Podczas dokonywania przez Państwo rezerwacji zbieramy informacje w celu zapewnienia Państwu usług o rewelacyjnej jakości (takich, jak wynajem pojazdów) oraz w celu realizacji naszych interesów biznesowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (na przykład badania i rozwój nowych produktów i usług, sprawdzenie przypadków oszustw, zapewnienie bezpieczeństwa oraz przestrzeganie naszych praw, określonych przez obowiązujące normy prawne.
Dane, które gromadzimy, obejmują:

 • imię;
 • adres poczty elektronicznej (w przypadku, gdy rezerwacja odbywa się online lub Państwo chcecie otrzymywać pokwitowania w formie elektronicznej);
 • profil w sieci Facebook;
 • adres zamieszkania (dla wystawienia faktur);
 • dane o pracodawcę oraz adres kompanii;
 • kontaktowe nr telefoniczne;
 • data urodzenia;
 • płeć;
 • informacje o płatności;
 • numer podatkowy (na specjalne życzenie);
 • informację mieszczącą się w prawie jazdy i/lub w innym dowodzie osobistym;
 • informację z innej formy dokumentu tożsamości, np. paszportu lub dowodu osobistego, jeśli prawo jazdy nie zawiera zdjęcia lub osoba nie może zostać rozpoznana za pomocą zdjęcia, i / lub potwierdzenie adresu, np. takie jak prowizja za media (w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia ewentualnych oszustw). Informacje, które zbieramy i przechowujemy, będą zawierać tylko dokument tożsamości ze zdjęciem pod warunkiem uprzedniego informowania o tym Państwa;
 • życzenia specjalne oraz przewagi, w tym:
 • adres przekazywania (zwrot) wynajętego samochodu, miejsce świadczenia przez naszą kompanię zamówionych przez Państwo usług dodatkowych;
 • pozostała informacja niezbędna dla wynajęcia pojazdu i/lub świadczenia usług na rzecz Państwa.
   

Wybrane samochody są wyposażone w globalny system pozycjonowania (GPS) lub podobne urządzenia śledzące, które również mogą gromadzić informacje o pojeździe.

Jeśli Państwo mieliście wypadek i ponieśliście straty, kradzież lub uszkodzenie pojazdu w czasie wynajmu lub w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, zbieramy informację o takim przypadku, w tym Państwa raport o wypadku, a także wszelkie raporty policji lub strony trzeciej, w tym dane osób zaangażowanych, a także informację o charakterze obrażeń ciała i / lub uszkodzenia pojazdu oraz kosztach dodatkowych. Wykorzystamy informację powyższą w celu wykonania zawartej pomiędzy Państwem a nami umowy; w celu zapewnienia naszych prawnie określonych interesów biznesowych (na przykład w przypadku zwrotu kosztów związanych z uszkodzeniem pojazdu); w celu wykonania naszych prawnie określonych obowiązków (na przykład wszelkie obowiązkowe powiadomienia właściwych organów o przypadkach); oraz uzasadnienie, wykonanie lub zakwestionowanie wynikających z takiego wypadku procesów sądowych.

W czasie wynajmu zbieramy dane o tym, gdzie i kiedy otrzymaliście pojazd, gdzie i kiedy zwróciliście pojazd, o przewagach ubezpieczeniowych, zużyciu paliwa, przebiegu, o historii wypadków oraz inne informacje związane z pojazdem i jego użytkowaniem. Informacje te niezbędne są dla właściwego świadczenia wymaganych usług lub dla zapewnienia naszych prawnie określonych interesów biznesowych (na przykład w celu przeprowadzenia kontroli zgodności korzystania z naszej autofloty).

 

Oprócz wyżej wymienionych celów, wykorzystujemy otrzymane dane, aby lepiej zrozumieć naszych klientów i maksymalnie dopasować odpowiednią ofertę.
Będziemy również gromadzić dane o wszelkich mandatach za przekroczenie prędkości, naruszeniach zasad parkowania, opłatach i innych karach związanych z ruchem drogowym, które możecie Państwo ponieść, lub o wszelkich wykroczeniach drogowych, które popełniliście w czasie wynajmu, jeśli informacje te zostaną nam przekazane przez organ ścigania. Wykorzystamy te informacje w celu należytego rozpatrzenia możliwej grzywny czy przestępstwa.

Jeśli poinformujesz nas, że jesteś niepełnosprawny z powodów medycznych, które wymagają zamontowanego pojazdu lub innej pomocy kierowcy, wykorzystamy te informacje, aby zapewnić ci żądaną usługę, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie tych informacji.

Kiedy do nas dzwonisz (z dowolnego telefonu), możemy nagrywać lub śledzić połączenie w celu kontroli jakości, szkolenia lub podobnych celów.
Jeśli poinformujesz nas, że jesteś osobą niepełnosprawną (z powodów medycznych) wymagającą specjalnego pojazdu dopasowanego lub innych urządzeń dodatkowych dla kierowcy, wykorzystamy otrzymaną informację dla zapewnienia odpowiednich spersonalizowanych usług (jeśli poprzednio wyraziłeś zgodę na wykorzystanie informacji powyższych).
Kiedy do nas Państwo dzwonicie (z dowolnego telefonu), możemy nagrywać lub śledzić połączenie w celu kontroli jakości, szkolenia etc.

 

DANE O SAMOCHODZIE

Wybrane samochody wynajmowane w ECONOMICALGREENCARS, zostały wyprodukowane lub wyposażone w urządzenia pokładowe dla łączenia się z Internetem (podłączony pojazd), co pozwala nam wysyłać polecenia i otrzymywać określone informacje z pojazdu, w tym dane geolokalizacyjne globalnego systemu pozycjonowania (GPS).

FOTO I VIDEO

Niektóre pojazdy ECONOMICALGREENCARS wyposażone są również w systemy CCTV rejestrujące, kiedy nasze pojazdy opuszczają/przyjeżdżają na parking.

DANE ONLINE

 

Podczas otwierania, odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej ECONOMICALGREENCARS automatycznie gromadzi dane techniczne. W bieżącym rozdziale więcej dowiedziecie się o tym, jakie informacje techniczne gromadzimy i dlaczego je gromadzimy.

Adresy IP i inne gromadzone automatycznie dane: Możemy gromadzić dane o Państwa adresie IP, gdy odwiedzacie nasze strony internetowe, aby pomóc nam zdiagnozować problemy z naszymi głównymi komputerami, w celu administrowania systemem, w celu przekazania informacji zbiorczej naszej firmie partnerskiej i weryfikacji korzystania z naszej strony. Zwykle nie kojarzymy adresów IP z danymi indywidualnymi. W niektórych przypadkach możemy użyć adresów IP, aby pomóc nam zidentyfikować Państwo w przypadku, gdy uważamy, że konieczne jest zapewnienie przestrzegania Ogólnych warunków dla stron internetowych lub ochrony naszej służby serwisu, strony, użytkowników itp. Możemy również gromadzić dane o typie Państwa przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), stronach przejścia/wyjścia, plikach wyświetlanych na naszej stronie (takich jak strony HTML, wykresy itp.), systemie operacyjnym, zapisach daty/godziny i/lub informacji o odwiedzaniu strony, aby przeanalizować ogólne trendy wraz z administrowaniem.

Przy odwiedzeniu naszej strony internetowej, sporadycznie będziemy również zbierać dane o Państwa sesji przeglądania, w tym o stronach odwiedzonych, i o wszelkich wypełnionych w witrynie formularzach. Przeglądamy te informacje w celu identyfikacji wszelkich problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszych stron internetowych i poprawienia ich interfejsu użytkownika. Przy świadczeniu owej usługi korzystamy z pomocy strony trzeciej, a zebrane dane zostaną w tym celu jej udostępnione, przy tym nie zostaną ujawnione żadnej innej stronie.

 

MARKETING

 

ECONOMICALGREENCARS może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, aby uzyskać pomóc w projektach marketingowych i reklamowych, takich jak zarządzanie naszymi stronami w sieciach społecznościowych, konkursy, loteria oraz inne promocje czy też wysyłanie komunikatów marketingowych.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe Państwa wyłącznie w celu przesyłania naszych informacji marketingowych, pod warunkiem Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Te informacje marketingowe zostaną wysłane Państwu e-mailem lub drogą pocztową.

Nie chcecie otrzymywać promocyjnych, marketingowych, e-maili i SMS-ów od ECONOMICALGREENCARS i naszych partnerów? Nie ma żadnego problemu! Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni lub w dowolnym momencie powiadomić nas, że nie chcecie otrzymywać podobne komunikaty marketingowe.

 

ANALITYKA

Wykorzystujemy oprogramowanie analityczne w celu lepszego zrozumienia funkcjonalności oprogramowania na naszej stronie internetowej. Oprogramowanie to rejestruje informacje techniczne, w tym informacje o sprzęcie technicznym Państwa, wraz z informacjami o użytkowaniu, częstotliwości korzystania z naszej witryny i z których funkcji korzystacie Państwo najczęściej.

DZIECI

Witryny, programy i usługi ECONOMICALGREENCARS nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Reguła ta obejmuje wszelkie linki do innych stron internetowych, które udostępniamy dla Państwa wygody. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci bez względu na powód. Jeśli uważacie, że ECONOMICALGREENCARS otrzymał informacje umożliwiające identyfikację Państwa dziecka lub innej małoletniej osoby, skontaktujcie się z nami.

 

1 Data
i miasto
Zmień

Idź do rezerwacjiЗамовлення одним кліком

Наш менеджер передзвонить вам, дізнається всі деталі і зробить замовлення на ваше ім'я